Az adatkezelő adatai:

Név: Jakubovics Gergő László

Székhely: 1042 Budapest Árpád út 36.

Adószám: 53393858-1-32

Telefonszám: +36704263437

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 • Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleim, partnereim tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozom, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzem a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

Megteszek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereim személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon kezeljem.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalamon. Fenntartjuk magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítem közönségemet. 

 

Elkötelezett vagyok ügyfeleim és partnereim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetem adatkezelési gyakorlatomat.

 • Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a szolgáltatóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a szolgáltató tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 • Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Jogszerű adatkezelés a szolgáltatónál:

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységem minden fázisában vizsgálom, csak olyan adatot és addig kezelek, amelynek célját, jogalapját igazolni tudom. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tudok igazolni.

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetek személyes adatokat.

 • Személyes adatok kezelése a szolgáltatónál:

Videózási és film készítési szolgáltatást nyújtok ügyfeleim részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozok. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 

 • Szerződéses partnereim természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldöm vonatkozó ajánlatot. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy törlöm az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor a birtokomba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.

 

 • A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számlát állítok ki ügyfeleim részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg adószámát.

 

 • Feladataim ellátása során partnereim e-mail címeit, telefonszámait kezelem, szerződéses kötelezettségeim teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

 

 • Munkám során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állok, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban állok továbbá rendezvény-, és esküvőszervező vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.

 

 • Elsősorban saját weboldalunkon (www.mrjakubovics.hu) mutatom be tevékenységemet és referencia felvételeimet. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásaim árairól és a szolgáltatás tartalmáról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. 

 

 • Weboldalamon kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velem. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a video, film készítési szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait.

 

 • A weboldalamon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

 

 • Tevékenységem és referenciáim bemutatása céljából, valamint marketing célból Facebook oldalt, Instagram profilt és TikTok fiókot is üzemeltetek. Itt is sor kerül az oldal és a profilok követőinek adatkezelésére.

 

 • Tevékenységemből adódóan videófelvételeket készítek. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor.

 

 • Előfordulhat, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Az önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.

 • A szolgáltatóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a nevemben más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehetek igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

Ezúton nyilatkozom, hogy munkám során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépek kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésemre állnak.

 

 • Adatfeldolgozó az általam megbízott könyvelő (iroda). 
 • Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereim adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek. 
 • Adatfeldolgozónak minősül a weboldalam tárhelyeit biztosító társaság is.
 • Ha például elektronikus úton továbbítom a megrendelőnek az elkészült felvételeket, akkor adatfeldolgozónak minősül a levelezési kiszolgáló is.
 • Hírlevelek küldésével kapcsolatos partnerem is adatfeldolgozónak minősül.
 • Szintén adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az általam alkalmazott futár cég.
 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül.

 

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az általam adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereim személyes adatait.

 • A szolgáltató által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

 

Videózási és film készítési szolgáltatást nyújtok ügyfeleim részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozom. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 

 • Szerződéses partnereim természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait. 

 

 • Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokomba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon tudomásomra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezelem. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

 

 • A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot töltök ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Szállítói szerződések:

 

Munkám során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állok, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).

A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltök ki, melyben tájékoztatom őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérem, hogy kezelhessem személyes adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

 • A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Számlát állítok ki ügyfeleim részére a szerződésben vállalt feladataim teljesítését követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kezelem az általam kiállított számlákat, és őrzöm a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 • Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezelem, ha a 16 éven aluli gyermekről videófelvételt készítek. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült videófelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a velem kötött szolgáltatási szerződés aláírásával (a szolgáltatási szerződés tartalmazza az ezzel kapcsolatos szövegezést), vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.

 

Különleges adatokat nem kezelek. A bármely módon tudomásunkra hozott, vagy tudomásunkra jutott ilyen adatot nem rögzítek. Ha az ilyen jellegű adat tudtom nélkül került bármely rendszerembe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törlöm a rendszerből.

 • E-mail címek, telefonszámok megőrzése a szolgáltatónál:

Tevékenységem során partnereim e-mail címe és telefonszáma is tudomásomra jut. Az ilyen módon rendszerembe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeim teljesítése érdekében kezelem. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekem fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérem az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

 • A beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

Előfordulhat, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzám. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót keresek és meghirdettem az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel. Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül.

 

Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot hozzám, nyilatkoztatom, hogy hozzájárul-e az általam történő személyes adatkezeléshez. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatom fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.

 • A rendezvényeken és egyéb helyszíneken készített videófelvételek során történő személyes adatkezelés:

Egyes rendezvényeken – tevékenységemből adódóan – videófelvételeket készítek. 

A videó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

 

A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalamon, közösségi oldalaimon) minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

Amennyiben olyan rendezvényen történik a filmezési tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények), a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

 

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével kapcsolatban, úgy köteles vagyok a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől. 

Ha a videófelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles vagyok eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről köteles vagyok tájékoztatni az érintettet.

 

A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

 • Weboldalunk:

Elsősorban saját weboldalamon mutatom be tevékenységemet és referencia felvételeimet. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásaim áráról és a szolgáltatás tartalmáról. 

 

A szolgáltató weboldala: www.mrjakubovics.hu

 

Weboldalam működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása. 

 

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját. 

 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): 

Weboldalam alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtődnek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával kerül felhasználásra. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívásra kerül a látogató figyelme arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A www.mrjakubovics.hu weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjainak segítségével van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépnie velem. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a videós szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha létrejön a megbízási szerződés a felek között, akkor a személyes adatok kezelésének jogalapja már a szerződés teljesítése.

 

Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 • Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb akciókról, eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen lehetőség van arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

 

 • Facebook oldal:

www.facebook.com/mrjakubovics.hu

 

A Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújtok. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzám, igyekszem azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomásomra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használom fel, további reklám célokra nem. 

 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és tevékenységem, referenciáim bemutatása. 

 

A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

 

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni velem, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Nincs befolyásom ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kapok személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

 • A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

A szolgáltató elsősorban a dokumentumok (felvételek) tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is (pl. Google Drive, iCloud, Dropbox, WeTransfer). A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

 

Ezekben az esetekben az adatkezelők én vagyok, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

 

A lehető legnagyobb odafigyeléssel választom meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereimet, minden, általában elvárható intézkedést megteszek, hogy azokkal megrendelőim adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössek, azok adatkezelési elvei számomra átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzöm.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag én férhetek hozzá.

 

Partnereim, megrendelőim a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, valamint a közöttünk létrejött szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

 • A tevékenységemmel kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzöm, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezelemn.

 • Az adatkezelés biztonsága:

Kötelezem magamat arra, hogy gondoskodom az adatok biztonságáról, megteszem továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezem magamat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítom, vagy átadom, felhívjam a figyelmét arra, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Gondoskodom arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag én és az általam igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adom át.

 

Fokozottan ügyelek partnereim, megrendelőim személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járok el és ezt megkövetelem valamennyi partneremtől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

 

Az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközeimen, papír adathordozó esetén székhelyemen, megfelelően elzárva tárolom.

 

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 • Az adatkezeléssel érintettek jogai:


 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezen kérelem alapján köteles vagyok törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzam az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Jakubovics Gergő László, 1042 Budapest Árpád út 36.

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolok a kérelmezőnek.

 

Vállalom, hogy minden olyan címzettet tájékoztatok a fenti jogokkal kapcsolatban részemre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalom továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítem az érintettet (kérelmezőt).

 • Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

 

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

 

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) haladéktalanul bejelentést teszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a tudomásomra jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott, köteles vagyok bejelenteni. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár partnereim, megrendelőim jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatom az érintett partnert.

 • Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 061/391-1400 

Fax: 061/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 • Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást. 

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Budapest, 2018. május 25.

Jakubovics Gergő László

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Az ajánlatkérések alkalmával megadott személyes adatok Ajánlat elkészítése és továbbítása Az érintett hozzájárulása, ajánlatkérése Ha az érintett nem rendeli meg a szolgáltatást, haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok
2. A szolgáltatási szerződésekben megadott személyes adatok A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
3. Alvállalkozók, szolgáltatók, szállítók, esküvő- és rendezvényszervezők képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
4. Jogi személyekkel kötött szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
5. A megbízók számára kiállított számlán szereplő személyes adatok Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig. Jogszabályon alapuló kötelezettség A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül
6. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés Kapcsolattartási cél Érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
7. A tevékenységből adódóan készített videófelvételeken szereplő képmás Szerződés teljesítése, felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
8. A webáruházban működő kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott személyes adatok Kapcsolatfelvétel érdekében Az érintett hozzájárulása A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
9. A weboldalon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím) Marketing célú kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
10. Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása Az érintett hozzájárulása Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát haladéktalanul megsemmisítjük. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tároljuk, a hozzájárulásban írt határideig.