1. Az adatkezelő adatai:

 

Vállalkozó: Jakubovics Gergő László E.V.

Székhely: 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1.

Nyilvántartási szám: 59140861

Adószám: 53393858-1-32

Telefonszám: +36 20 359 9410

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat célja:

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat egyben az Adatkezelési Tájékoztató is melynek célja az ügyfelek, partnerek tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva történik a személyes adatok kezelése, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

Megtételre kerül minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely biztosítja az ügyfelek és partnerek személyes adatainak biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon való kezelését.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a székhelyen és a weboldalon. Fenntartásra kerül a jog jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítésre kerül a közönség. 

 

Az ügyfelek és partnerek személyes adatainak védelmén túl kiemelten fontos az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. A személyes adatok bizalmasan kerülnek kezelésre és megtételre kerül minden minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedés, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetésre és bemutatásra kerül az adatkezelés módja és annak gyakorlata.

 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az egyéni vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 

Jelen Szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál/társaságnál:

 

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszerűsége a tevékenység minden fázisában vizsgált, csak olyan adat és addig kerül kezelésre, amelynek célját, jogalapját igazolni lehetséges. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot lehetséges igazolni.

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az ésszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetünk személyes adatokat.

 

 1. Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

 

A vállalkozás videózási és film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A vállalkozás elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozik. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 

 1. A szerződéses partnerek természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.

 

 1. A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számla kerül kiállításra az ügyfelek részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg adószámát.

 

 1. A feladatok ellátása során a partnerek e-mail címei, telefonszámai kezelésre kerülnek, szerződéses kötelezettségek teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

 

 1. A munkák során alvállalkozókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszony állhat fenn, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban lehet továbbá rendezvény-, és esküvőszervező vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.

 

 1. Elsősorban a weboldalon kerül bemutatásra a tevékenység és referencia felvételek. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a szolgáltatások árairól és azok tartalmáról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. 

 

 1. A weboldalon egy kapcsolatfelvételi űrlappal segítségével  van lehetősége a látogatónak az üzenet küldésére. Az űrlapon többek között meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a videó készítési szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait.

 

 1. A weboldalon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

 

 1. A tevékenység és a referenciák bemutatása céljából, valamint marketing célból Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads és LinkedIn oldal/profil üzemeltetése is történik. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére.

 

 1. A tevékenységből adódóan videófelvételek készülnek. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor.

 

A fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.

 

 1. A vállalkozással kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

 

Ha az adatkezelést a vállalkozás nevében más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozók kerülnek igénybevételre, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

A munkák során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal történik kapcsolatba lépés, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésre állnak.

 

 • Adatfeldolgozó a vállalkozás által megbízott könyvelő iroda. 

 • Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnerek adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek. 

 • Adatfeldolgozónak minősül a weboldal tárhelyeit biztosító társaság is.

 • Ha például elektronikus úton továbbításra kerülnek a megrendelőnek az elkészült felvételek, akkor adatfeldolgozónak minősül a levelezési kiszolgáló is.

 • Hírlevelek küldésével kapcsolatos partner is adatfeldolgozónak minősül.

 • Szintén adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az alkalmazott futár cég, ha van.

 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül.

 

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik az ügyfelek és partnerek személyes adatait.

 

 1. A vállalkozás/társaság által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Vevői szerződések:

 

A vállakozás videózási és film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények videózásával foglalkozik. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 

 • Szerződéses partnerek természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldésre kerül a vonatkozó ajánlat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait. 

 

 • Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon tudomásra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kerül kezelésre. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

 

 • A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot kerül kitöltésre, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Szállítói szerződések:

 

Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszony állhat fenn, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot kerül kitöltésre, melyben tájékoztatásra kerülnek a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásuk lesz kérve ahhoz, hogy személyes adataik kezelve lehessenek. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

 

 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

 

Számla kerül kiállításra az ügyfelek részére a szerződésben vállalt feladatok teljesítését követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kerülnek kezelésre a kiállított számlák, és megőrzésre kerülnek a rajtuk szereplő személyes adatok is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

 

16 éven aluli gyermekek adatai abban az esetben kerülnek kezelésre, ha a 16 éven aluli gyermekről videófelvétel készül. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült videófelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a megkötött szolgáltatási szerződés aláírásával (a szolgáltatási szerződés tartalmazza az ezzel kapcsolatos szövegezést), vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.

 

Különleges adatok nem kerülnek kezelésre. A bármely módon tudomásra hozott, vagy tudomásra jutott ilyen adat nem kerül rögzítésre. Ha az ilyen jellegű adat kerül a rendszerbe, az annak észlelését követően haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

 

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése a vállalkozásnál:

 

A tevékenység során partnerek e-mail címe és telefonszáma is tudomásra jut. Az ilyen módon rendszerbe került személyes adatok, elsősorban szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdek fűződhet az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérésre kerül az érintett kifejezett és írásos hozzájárulása a személyes adatai őrzéséhez.

 

 1. A rendezvényeken és egyéb helyszíneken készített videófelvételek során történő személyes adatkezelés:

 

Egyes rendezvényeken – a tevékenységből adódóan – videófelvételek kerülnek készítésre. 

A videó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

 

A felvételek elkészítése és felhasználása (a weboldalon és közösségi média platformokon) minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

Amennyiben olyan rendezvényen történik a filmezési tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények), a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Szabályzat alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

 

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével kapcsolatban, úgy a felvétel törlésre kerül és nem készül további képmás a vendégről.

 

Ha a videófelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eltávolításra kerül a felvétel és végleg törlődik az adatbázisból. A törlésről tájékoztatásra kerül az érintett is.

 

A rendezvényeken minden esetben biztosított a lehetőség a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatót, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

 

 1. Weboldal:

 

Elsősorban a weboldalon kerül bemutatásra a tevékenység és a referencia felvételek. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a szolgáltatások áráról és azok tartalmairól.

 

A weboldal működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása. 

 

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját. 

 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): 

Weboldalunk alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a látogató figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalon kapcsolatfelvételi űrlap segítségével van lehetősége a látogatóknak az üzenet küldésére. Az űrlapon többek között meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a videós szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatait. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. Ha létrejön a megbízási szerződés a felek között, akkor a személyes adatok kezelésének jogalapja már a szerződés teljesítése.

 

Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

 

A weboldalon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb akciókról, eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen lehetőség van arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

 

A hírlevelek küldésével kapcsolatban a patner: Intuit Inc – Mailchimp (https://mailchimp.com)

 

 1. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, LinkedIn közösségi média profilok/oldalak:

 

A közösségi média platformokon keresztül is átfogó személyes támogatásra van lehetőség. Ha a közösségi média felületek valamelyikén keresztül intéződik kérdésfeltétel, cél azt minél előbb megválaszolni. A közösségi média felületeken tudomásra jutott adatok kizárólag kérdések megválaszolásához kerülnek felhasználásra, további reklám célokra nem.  

 

A közösségi média felületek használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és tevékenység, referenciák bemutatása. 

 

A közösségi média felülete saját céljaikra is használják az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

 

Ahhoz, hogy a közösségi média felületeken keresztül kapcsolatba lehessen lépni, először be kell jelentkezni. Ehhez a közösségi média felületek adott esetben szintén személyes adatokat kérnek, illetve tárolják és feldolgozzák azokat. Nincs befolyása a vállalkozónak ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kerülnek kibocsátásra a vállalkozó felé a személyes adatokat a a közösségi média felületek üzemeltetőitől. További információkat ezzel kapcsolatban a közösségi média felületek ide vonatkozó adatkezelési tájékoztatóiban és felhasználási feléteteleiben lehetséges találni.

 

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

 

A vállalkozás elsősorban a dokumentumok (felvételek) tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is (pl. Google Drive, iCloud Drive, WeTransfer, MammutMail, Dropbox stb.). A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

 

Ezekben az esetekben az adatkezelő a vállalkozó, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

 

A lehető legnagyobb odafigyeléssel kerülnek kiválasztásra a felhőszolgáltatásokat biztosító partnerek, minden, általában elvárható intézkedések megtételével, hogy azok a megrendelők adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződések legyenek, azok adatkezelési elvei a vállalkozó számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonság rendszeresen ellenőrizhető lehessen. A felhő alapú tárhelyek minden esetben jelszóval, kétlépcsős vagy mobil eszközökön biometrikus azonosítóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag a vállalkozó fér hozzá.

 

Partnerek, megrendelők a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, valamint a létrejött szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

 

 1. A tevékenységgel kapcsolatos panaszkezelés:

 

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példánya 5 évig kerül megőrzésre, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kell kezelni.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

 

Az személyes adatok biztonsága minden esetben elsődleges, így megtételre kerül minden olyan technikai és szervezési intézkedés az eljárási szabályok fenntartásával, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

Biztosítva van, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a vállalkozó által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem kerülnek átadásra.

 

Fokozottan figyelve van a partnerek és a megrendelők személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása kerül megkövetelésre a vállalkozótól és valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolását), valamint az informatikai védelmet is.

 

Az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Szabályzatban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szervereken, részben saját informatikai eszközökön, papír adathordozó esetén a székhelyen, megfelelően elzárva kerülnek tárolásra.

 

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen szabályzatban írtak szerint szükséges eljárni.

 

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Szabályzat is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja,

 • az érintett személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezen kérelem alapján kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,

 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatja az adatok pontosságát,

 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Név, székhely: Jakubovics Gergő László E.V., 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

 

A megkeresésére 30 napon belül kerül válaszadás. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján kerül válaszadás a kérelmezőnek.

 

Minden olyan címzettet tájékoztatásra kerül a fenti jogokkal kapcsolatban a megküldött kérelmekről, akivel a személyes adatok közölve lettek, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. A fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítésre kerül az érintettet (kérelmező).

 

 1. Adatvédelmi incidens:

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

 

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

 

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) haladéktalanul bejelentés lesz téve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens kiderült, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidensre fény derült, köteles a vállalkozó bejelenteni. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár partnerek, megrendelők jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanul tájékoztatásra kerül az érintett.

 

 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

 

 1. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 061/391-1400 

Fax: 061/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor lehetséges bővebb tájékoztatást adni. 

 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatvédelmi Szabályzatban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Karancsalja, 2018. május 25.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

Az ajánlatkérések alkalmával megadott személyes adatok

Ajánlat elkészítése és továbbítása

Az érintett hozzájárulása, ajánlatkérése

Ha az érintett nem rendeli meg a szolgáltatást, haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok

2.

A szolgáltatási szerződésekben megadott személyes adatok

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

3.

Alvállalkozók, szolgáltatók, szállítók, esküvő- és rendezvényszervezők képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

4.

Jogi személyekkel kötött szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

5.

A megbízók számára kiállított számlán szereplő személyes adatok

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül

6.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés

Kapcsolattartási cél

Érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

7.

A tevékenységből adódóan készített videófelvételeken szereplő képmás

Szerződés teljesítése, felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon

Az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

8.

A webáruházban működő kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott személyes adatok

Kapcsolatfelvétel érdekében

Az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

9.

A weboldalon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím)

Marketing célú kapcsolattartás

Az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül