Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Jakubovics Gergő László

Székhely: 3181 Karancsalja Bartók Béla út 1.

Adószám: 53393858-1-32

Telefonszám: +36704263437

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja a megrendelőim tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozok, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzem a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Megteszek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amellyel a megrendelőim személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon tudom kezelni.

A fentieknek megfelelve alakítottam át hétköznapi tevékenységemet és dolgoztam ki a szabályzatot.

Az adatkezelésemmel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalamon. Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítem a közönségemet.

Elkötelezettek vagyunk a megrendelőim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom az ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetem adatkezelési gyakorlatomat.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés a Szolgáltatónál:

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységem minden fázisában vizsgálom, csak olyan adatot és addig kezelek, amelynek célját, jogalapját igazolni tudom. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tudok igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetünk személyes adatokat.

6. Személyes adatok kezelése a Szolgáltatónál:

A Szolgáltató film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények megörökítésével foglalkozok. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 1. Szerződéses partnereim természetes személyek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldöm vonatkozó ajánlatomat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy törlöm az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor a birtokomba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.
 2. A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számlát állítok ki ügyfeleim részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg adószámát.
 3. Feladataim ellátása során partnereim e-mail címeit, telefonszámait kezelem, szerződéses kötelezettségeimnek teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.
 4. Munkám során más szolgáltatókkal is kapcsolatba kerülök, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban állok továbbá rendezvény-, és esküvőszervező vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.
 5. Elsősorban saját weboldalamon mutatom be tevékenységemet és referencia felvételeimet. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásom árairól és a szolgáltatás tartalmáról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról.
 6. Weboldalam „Kapcsolat” szekciójában van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velem, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a film készítési szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlöm az érdeklődő személyes adatait.
 7. Tevékenységem és referenciáim bemutatása céljából, valamint marketing célból Facebook és Instagram oldalt is üzemeltetek. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére.
 8. Tevékenységemből adódóan videófelvételeket készítek. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor.

A fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

7. A Szolgáltató által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

A Szolgáltató film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvők és egyéb rendezvények megörökítésével foglalkozik. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

 • Szerződéses partnereim természetes személyek A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlöm az érdeklődő személyes adatait.
 • Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokomba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon tudomásomra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezeljük. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.
 • A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot töltök ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

8. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Számlát állítok ki ügyfeleim részére a szerződésben vállalt feladataink teljesítését követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kezelem az általam kiállított számlákat, és őrizöm a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

9. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezelem, ha a 16 éven aluli gyermekről videófelvételt készítek. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült videófelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a velem kötött szolgáltatási szerződés aláírásával, vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.

Különleges adatokat nem kezelek. A bármely módon tudomásomra hozott, vagy tudomásomra jutott ilyen adatot nem rögzítem. Ha az ilyen jellegű adat tudtom nélkül került bármely rendszerembe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törlöm a rendszerből.

10. E-mail címek, telefonszámok megőrzése a Szolgáltatónál:

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

11. A rendezvényeken és egyéb helyszíneken készített videófelvételek során történő személyes adatkezelés:

A rendezvényeken – tevékenységemből adódóan – videófelvételeket készítek.

A videó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalam, közösségi oldalaim) minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Amennyiben olyan rendezvényen történik a filmezési tevékenység, ahol a megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények), a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videófelvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével kapcsolatban, úgy köteles vagyok a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől.

Ha a videófelvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles vagyok eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt az archívumból. A törlésről köteles vagyok tájékoztatni az érintettet.

A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítok a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatómat, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

12. Weboldalam:

Elsősorban saját weboldalamon mutatom be tevékenységemet és referencia felvételeimet. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásom áráról és tartalmáról.

Weboldalam működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban, webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Weboldalam alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívom a látogató figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalam „Kapcsolat” szekciójában van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velem, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a videós szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlöm az érdeklődő személyes adatait. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha létrejön a megbízási szerződés a felek között, akkor a személyes adatok kezelésének jogalapja már a szerződés teljesítése.

Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

13. Facebook oldal és Instagram profil:

A Facebookon és Instagramon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújtok. Ha a Facebookon vagy Instagramon keresztül intéznek kérdést hozzám, igyekszem azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon és Instagram profilon tudomásomra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használom fel, további reklám célokra nem.

A Facebook oldalam és Instagram profilom használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és tevékenységem, referenciáim bemutatása.

A Facebook és Instagram a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon és Instagram keresztül kapcsolatba tudjanak lépni velem, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook és Instagram adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Nincs befolyásom ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kapok személyes adatokat a Facebook és Instagram üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook és Instagram oldalán, valamint azok súgóiban talál.

14. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

A Szolgáltatásomban elsősorban a dokumentumok (felvételek) átadására és biztonsági mentésére alkalmazok felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is (pl. Google Drive). A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag én férhetünk hozzá.

Megrendelőim a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, valamint a közöttünk létrejött szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

15. A szolgáltatásommal kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzöm, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezelem.

16. Az adatkezelés biztonsága:

Kötelezem magamat arra, hogy gondoskodjak az adatok biztonságáról, megteszem továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzam azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Gondoskodom arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag én ismerhetem, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adom át.

Fokozottan ügyelek megrendelőim személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járok e. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

Az érintett által megadott személyes adatokat jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmében a saját informatikai eszközeimen és papíralapú adathordozó esetén is megfelelően biztonságosan, zárolva tárolom.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

17. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezen kérelem alapján kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi, e-mail címen:

E-mail cím: mrjakubovics@gmail.com

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolok.

Vállalom, hogy minden olyan címzettet tájékoztatok a fenti jogokkal kapcsolatban részemre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalom továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítem az érintettet (kérelmezőt).

18. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) haladéktalanul bejelentést teszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a tudomásomra jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott, köteles vagyok bejelenteni. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár megrendelőim jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatom az érintett partnert.

19. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

20. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

21. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061/391-1400

Fax: 061/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

22. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest 2018. május 25.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

Az ajánlatkérések alkalmával megadott személyes adatok

Ajánlat elkészítése és továbbítása

Az érintett hozzájárulása, ajánlatkérése

Ha az érintett nem rendeli meg a szolgáltatást, haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok

2.

A szolgáltatási szerződésekben megadott személyes adatok

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

3.

További szolgáltatók, esküvő- és rendezvényszervezők képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

4.

Jogi személyekkel kötött szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok

A szerződés teljesítése érdekében

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül

5.

A megbízók számára kiállított számlán szereplő személyes adatok

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül

6.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés

Kapcsolattartási cél

Érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

7.

A tevékenységből adódóan készített videófelvételeken szereplő képmás

Szerződés teljesítése, felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon

Az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

8.

A webáruházban működő kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott személyes adatok

Kapcsolatfelvétel érdekében

Az érintett hozzájárulása

A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül